قالب رضا

شهرلازمنیست

من از هرج و مرج نویسی 

من از فارغ از اعتلای فرهنگ نویسی

من از خود به خود نویسی 

من از آنچه از من سرازیر نویسی

من از برون سپاری نویسی

نمیترسم

چون من برای ادبیات نمینویسم

چون من برای ادبیات نیستم

چون من نویسنده نیستم

من از خودم برای خودم نوشتن آرامم و راضی 

#شعرلازمنیست

"علیرضا مواساتی"


درباره من
خاطره ها گریه سازند
من دختری از جنس باد میدوم
مابین ثانیه ها و دقیقه ها
لبخند را رها نمیکنم
چون زندگیم را می سازد...
اما میسازم
فردایم را از جنس شادی
بهتر از قبل
زیبا تر از قبل...
Designed By Erfan Powered by Bayan