قالب رضا

شده است؟

شده از درد بخندی که نبارد چشمت...

من در این خنده ی پر غصه مهارت دارم:)


"پروانه حسینی"درباره من
خاطره ها گریه سازند
من دختری از جنس باد میدوم
مابین ثانیه ها و دقیقه ها
لبخند را رها نمیکنم
چون زندگیم را می سازد...
اما میسازم
فردایم را از جنس شادی
بهتر از قبل
زیبا تر از قبل...
Designed By Erfan Powered by Bayan